Wagi medyczne – legalizacja

Wagi medyczne – legalizacja

Wagi medyczne podlegają ustawom i dyrektywom dotyczącym wyrobów medycznych oraz ustawom i
normom dodatkowym. Producenci wyrobów medycznych mogą sami ustalać dokładność swoich wyrobów, ale oceny zgodności wag są ściśle określone poprzez klasy dokładności. Dzięki temu skalibrowana waga medyczna gwarantuje precyzyjne wyniki.

Obowiązek legalizacji

Wagi stosowane w praktyce lekarskiej (w przychodniach, szpitalach, klinikach i prywatnych gabinetach lekarskich) muszą być posiadać legalizację oraz klasę dokładności (Dz.U. z 2004r. Nr 4, poz. 23). Nie ma obowiązku stosowania wag skalibrowanych w przypadku wag osobistych dla dorosłych i dzieci.
Wagi medyczne, użytkowane na terenie naszego kraju, muszą posiadać klasę dokładności III (3) lub IIII (4).
W Polsce nowe wagi nieautomatyczne, w tym medyczne podlegają ponownej legalizacji po upływie 2 lat, licząc od 1 grudnia roku pierwszej kalibracji.

Ustawa określa, że legalizacja pierwotna dokonana po 26.04.2019 jest ważna przez 2 lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca. Przykładowo waga z legalizacją dokonaną od maja do grudnia 2019 r. ma ważną legalizację do 30.11.2021 r. Kolejne, ponowne legalizacje są ważne 25 miesięcy licząc od daty dokonania legalizacji Wszystkie wagi klasowe muszą być legalizowane regularnie. Ponowną legalizację można przeprowadzić tylko w Urzędzie Miar (Okręgowym Urzędzie Miar).

Każda waga medyczna posiada następujące oznaczenia:

  • CE – potwierdza zgodność z wszystkimi dyrektywami odnoszącymi się od wyrobu. Cyfry w górnym prawym rogu oznaczają rok pierwszej legalizacji, a w dolnym prawym rogu numer jednostki notyfikowanej

  • czarne „M” na zielonym polu – znak meteorologiczny (zgodność z dyrektywą 90/384/EWG)

  • klasa dokładności – III (3) lub IIII (4) [w Polsce wagi medyczne muszą posiadać klasę dokładności III lub IIII].

  

  • „Max…” – obciążenie maksymalne
  • „Min…” – obciążenie minimalne
  • „e=…” – wartość działki legalizacyjnej

Począwszy od 20 kwietnia 2016r. (dyrektywa NAWI 2014/31 / UE) nie będzie już używana etykieta z czarnym „M” na zielonym tle, zastąpi ją nowa wersja etykiety z czarnym „M” na białym tle i nr roku produkcji.